2019 CASA photos

CASA Bulletin of Anesthesiology 2019 Issue 1

2019-2020 CASA Journal Editorial Board
Editor-in-chief:Junkui Zhang.

Responsible editor:
Education and discipline construction and scientific research:
Hengyi Liu,Xiqing Cao,Honghui Feng,Chengfu Li,Lixin Liu,Jianhong Huang,Jay Lee
Perioperative patient safety and quality improvement:
Haobo Ma,Xiaoyan Zhang,Yue Tang,wei Zhong,Bin Zhu;
Anesthesia Subspecialty:
Jinlei Li,Yuyan Liu,Yu Yuan,wei zhong,Honghui Feng,Yongjian Lin,Jiapeng Huang;
International Anesthesia Exchange and Volunteer Medicine:
Xiqing Cao,lin Miao,Yunping Li,Junkui Zhang;
Anesthesiologists Humanistic life£şLiguang Huang,....